Dla klas trzecich PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Piątek, 09 Styczeń 2009 00:00

 Informacja dla trzecioklasistów

 

 

Procedury przeprowadzania egzaminu zewnętrznego w Gimnazjum nr 1 w Cieszynie

1.    Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego na miesiąc przed egzaminem powołuje członków szkolnych zespołów nadzorujących przebieg egzaminu w poszczególnych salach. Członkowie podpisują oświadczenie w sprawie zabezpieczenia i ochrony materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. Najpóźniej na 7 dni przed egzaminem PSZE zapoznaje uczniów z informacją dla ucznia dotyczącą przebiegu egzaminu.

2.      Nauczyciele nadzorujący przebieg egzaminu stawiają się w dniu egzaminu w szkole o godzinie 745. Wówczas sprawdzana jest lista obecności.

3.      Uczniowie wchodzą do sali o godzinie 800 według kolejności na liście i losują numer stolika, przy którym będą pracowali, odbierają kartkę (kopertę) z imieniem i nazwiskiem, kodem ucznia
i numerem PESEL oraz naklejki z numerem PESEL od członków nadzorujących egzamin. Numery wylosowanych stolików PZE (lub osoba przez niego wyznaczona) zapisuje na liście zdających w danej sali.

4.      W dniu egzaminu o godz. 840, w obecności jednego (dwóch) uczniów z sali przewodniczący szkolnych zespołów nadzorujących odbierają zestawy (arkusze) egzaminacyjne od dyrektora szkoły w jego gabinecie.

5.      O godzinie 900 członkowie zespołu egzaminacyjnego rozdają uczniom zestawy (arkusze) egzaminacyjne. W dużej sali egzaminacyjnej przewodniczący zespołu wyznacza osoby odpowiedzialne z członków zespołu egzaminacyjnego za poszczególne rzędy 1-8 (zwane sektorami).

Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina i poleca zdającym:

W arkuszu z historii i wiedzy o społeczeństwie, arkuszu przedmiotów przyrodniczych, w arkuszu z języka obcego na poziomie podstawowym:

a)      uważnie zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego,

b)      sprawdzić kompletność arkusza egzaminacyjnego, w tym wszystkich kolejno ponumerowanych stron,

c)      sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE,

d)      zapisać trzyznakowe kody i numery PESEL oraz umieścić naklejki w wyznaczonych miejscach w zeszycie zadań i karcie odpowiedzi.

W arkuszu z języka polskiego, w arkuszu z matematyki, w arkuszu z języka obcego na poziomie rozszerzonym:

a)      uważnie zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego,

b)      wyrwać karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi do zadań zamkniętych ze środka arkusza egzaminacyjnego (nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań otwartych),

c)      sprawdzić kompletność arkusza egzaminacyjnego, w tym wszystkich kolejno ponumerowanych stron,

d)      sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE,

e)      zapisać trzyznakowe kody i numery PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach w zeszycie zadań, karcie rozwiązań zadań otwartych oraz karcie odpowiedzi.

6.      Członkowie zespołu muszą dopilnować, aby uczniowie przed rozpoczęciem pracy z testem sprawdzili kompletność zestawów (arkuszy); w razie braków wymieniają arkusze i odnotowują ten fakt w protokole przebiegu egzaminu.

7.      Uczeń, którego dotyczyła wymiana, podpisuje protokół przebiegu egzaminu.

8.      Członkowie zespołu zwracają uwagę, aby zdający umieścili trzyznakowe kody i numery PESEL w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego. W przypadku uczniów korzystających
z dostosowanych zestawów egzaminacyjnych oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się członkowie zespołu nadzorującego umieszczają kody i numery PESEL oraz zaznaczają dysleksję na kartach odpowiedzi i zestawach egzaminacyjnych przed rozpoczęciem egzaminu.

9.      Uczniowie umieszczają naklejki z kodem kreskowym na kartach odpowiedzi i na zestawach egzaminacyjnych.

10.  Uczniowie wypełniają matryce kodowe znaków na kartach odpowiedzi oraz ewentualnie dodatkowe pola na pierwszej stronie zestawu i karcie odpowiedzi.

11.  Po czynnościach organizacyjnych Przewodniczący wypełnia i podpisuje schemat rozmieszczenia zdających w sali (plan sali egzaminacyjnej), który podpisuje. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje w widocznym miejscu czas rozpoczęcia („rzeczywisty”)
i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, a w przypadku części trzeciej egzaminu uruchamia następnie odtwarzacz płyt CD.

12.  Przewodniczący zespołu dwukrotnie przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi: pierwszy raz – przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań, drugi raz – na 10 min przed zakończeniem czasu danego zakresu egzaminu – dotyczy to tych zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Po upływie czasu na pracę z arkuszem egzaminacyjnym informuje zdających o zakończeniu pracy i poleca sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi, przeznaczając na tę czynność 5 min. (w przypadku zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi), a następnie poleca zamknięcie arkuszy (prac) oraz odłożenie ich na brzeg stolika.

W przypadku ucznia, który zgłasza, że nie zdążył przenieść odpowiedzi, zespól nadzorujący pakuje do bezpiecznej koperty jego zeszyt zadań oraz karty rozwiązań zadań otwartych wraz
z kartą odpowiedzi lub zeszyt zadań wraz z kartą odpowiedzi. Zaistniały fakt odnotowuje się
w protokołach przebiegu egzaminu (w danej sali oraz zbiorczym). Jeżeli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek ZN, w obecności zdającego, sprawdza kompletność materiałów i przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Praca zdającego pozostaje na stoliku. Po zakończeniu pracy z arkuszem przewodniczący razem
z pozostałymi członkami zespołu zbiera i sprawdza w obecności uczniów kompletność arkuszy
i pozwala zdającym na opuszczenie sali (z wyjątkiem uczniów, którzy mają być obecni podczas pakowania prac). Prace zdających pozostają na stolikach.

13.  Przewodniczący zespołu pozwala uczniowi wyjść do toalety w obecności członka zespołu egzaminacyjnego. Członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy zdających – cicho, bez zaglądania do prac zdających.

Przewodniczący i członkowie ZN dopilnowują:

§  wyrwania kart rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi z arkusza egzaminacyjnego – języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym,

§  zakodowania zeszytu zadań, karty rozwiązań zadań otwartych oraz karty odpowiedzi
w arkuszach z j.polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym,

§  zakodowania zeszytu zadań oraz karty odpowiedzi w arkuszach z zakresu historii
i wiedzy o społeczeństwie, z przedmiotów przyrodniczych i języka obcego na poziomie podstawowym,

14.  Przewodniczący zespołu musi dopilnować, aby przedstawiciele zdających byli obecni
w sali aż do momentu zamknięcia kopert ze spakowanymi materiałami egzaminacyjnymi.

15.  Członkowie zespołu nadzorującego uporządkowują i pakują wypełnione arkusze zgodnie z listą dzieląc je wcześniej:

a)      z języka polskiego, matematyki i języka obcego PR na:

- zeszyty zadań,

- karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi z zeszytu zadań,

b)      z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego z PP na:

- zeszyty zadań,

- karty odpowiedzi do zadań zamkniętych (odrywają karty od zeszytu zadań).

W szkole pozostają zeszyty zadań uczniów (zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych uczniów) i przechowywane do dnia zakończenia rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych (w bezpiecznych kopertach).

W przypadku zdających, którzy nie mają obowiązku zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi – wypełnione przez zdających zeszyty zadań oraz karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi pakowane są do jednej koperty.

16.  Przewodniczący zespołu musi dopilnować, aby lista uczniów i protokół przeprowadzenia egzaminu zostały dokładnie wypełnione i podpisane przez wszystkich członków zespołu nadzorującego i obserwatorów.

17.  Przewodniczący zespołu wraz z jednym przedstawicielem zdających przekazują dyrektorowi – przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego spakowane materiały egzaminacyjne
i dokumentację.

18.  Przewodniczący szkolnych zespołów nadzorujących egzamin w poszczególnych salach podpisują zbiorczy protokół.

19.  Podczas przerwy pomiędzy dwoma zakresami egzaminu uczniowie przebywają w wyznaczonych salach pod opieką nauczycieli dyżurujących (wychowawców klas trzecich).

20.  Uczniowie wchodzą do sali zgodnie z listą o godzinie 10:45 i zajmują miejsca wylosowane wcześniej.

21.  O godzinie 10:50, w obecności dwóch uczniów z sali, przewodniczący szkolnych zespołów nadzorujących odbierają arkusze egzaminacyjne z danego zakresu egzaminu od dyrektora szkoły.

22.  O godzinie 11:00 członkowie zespołu egzaminacyjnego rozdają uczniom zestawy egzaminacyjne.

23.  Obowiązuje procedura przebiegu egzaminu opisana w punktach wcześniejszych.

Po zakończeniu egzaminu

24.  Dyrektor – Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego sporządza zbiorczy protokół przebiegu danej części egzaminu, pakuje materiały egzaminacyjne opisując je zgodnie
z instrukcją OKE.

 

Należy przestrzegać procedur – punkt po punkcie!

Procedury zatwierdzone na radzie pedagogicznej w dniu 13.04.2015 r.

 

 

 Rok szkolny 2014/2015

EGZAMIN W PIGUŁCE

1. Egzamin gimnazjalny jest powszechny i obowiązkowy. Musi przystąpić do niego każdy uczeń, bo jest to jeden z warunków ukończenia nauki w gimnazjum.

2. Przystępują do niego uczniowie trzecich klas gimnazjum.

3. Jeżeli jakiś uczeń (słuchacz) nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego w danym roku, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym.

4. Egzaminu gimnazjalnego nie można nie zdać. Liczba punktów uzyskana na tym egzaminie nie ma wpływu na ukończenie szkoły; nawet wówczas, gdy wynik będzie zerowy, gimnazjalista ukończy szkołę (pod warunkiem, że w wyniku klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyska oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej). Wynik egzaminu gimnazjalnego ma znaczenie zarówno informacyjne, jak i selekcyjne. Jest brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne przy przyjmowaniu uczniów do tych szkół.

5. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

W tym roku szkolnym przypada on:

a) część humanistyczna –

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza –

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
- z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny –

- na poziomie podstawowym – godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Gimnazjaliści, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do egzaminu w ustalonym terminie kwietniowym, a także ci, którym egzamin przerwano, przystępują do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora CKE. Dodatkowy egzamin odbywa się nie później niż do 20 sierpnia danego roku.

6. Na egzaminie gimnazjalnym sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzania egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum, obowiązujących we wszystkich szkołach w Polsce. 

Egzamin ten sprawdza umiejętności międzyprzedmiotowe, uwzględniając powiązania między różnymi dziedzinami wiedzy.


 

Zmieniony: Środa, 09 Wrzesień 2015 16:37