Rada Rodziców PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Sobota, 09 Sierpień 2008 16:46

 

1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców wszystkich uczniów szkoły.

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
a) reprezentowanie ogółu rodziców uczniów szkoły oraz podejmowanie działań
    zmierzających do doskonalenia statutowej działalnością szkoły,
b) opiniowanie organizacji pracy szkoły oraz dokumentów takich jak:
    "Szkolny zestaw programów", "Program wychowawczy szkoły", "Program profilaktyczny",   
    "Wewnątrzszkolny system oceniania", a także zajęć pozalekcyjnych oraz działań opiekuńczo-
     wychowawczych,
c) działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły,
d) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania
     realizacji celów i zadań szkoły,
e) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły a także ustalenie
    zasad użytkowania tych funduszy,
f) zapewnienie rodzicom poprzez klasowe rady rodziców rzeczywistego wpływu na
    działalność szkoły poprzez:
- uzgadnianie zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i klasie,
- uzyskiwanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat postępów i osiągnięć
   edukacyjnych uczniów,
- uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia,
- wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły.

3. Rada Rodziców pracuje w oparciu o regulamin rady rodziców, który jest
   zgodny z postanowieniami Statutu.

Konto Rady Rodziców   60 1050 1083 1000 0022 6993 9555

 

Rok szkolny 2016/2017

W dniu 15 września 2016 r. ukonstytuowała się Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 1 w Cieszynie w następującym składzie:  

 

 1. Przewodniczący:                             Mariusz Wilczek klasa 1b
 2. Z-ca przewodniczącego                  Wojciech Cetnarowski klasa 2b 
 3. Członkowie komisji rewizyjnej      Tomasz Zorychta klasa 2c

                                                                  Florian Sikora klasa 3c

      4. Skarbnik:                                        Iwona Kempny klasa 2c

 Ponadto skład Rady Rodziców tworzą:

 • Patrycja Dziasek klasa 1c
 • Agnieszka Skurzok klasa 1d
 • Bożena Szczypka klasa 2b
 • Artur Kadela klasa 2d
 • Magdalena Parchańska klasa 3a
 • Cezary Tomiczek klasa 3b
 • Dorota Misiarz klasa 3d

 

Rok szkolny 2015/2016

W dniu 24 września 2015 r. ukonstytuowała się Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 1 w Cieszynie w następującym składzie: 

 

 1. Przewodniczący:                             Joanna Nowińska
 2. Z-ca przewodniczącego                  Cezary Tomiczek
 3. Członkowie komisji rewizyjnej    Gabriela Szalbot - Oriano

                                                                  Florian Sikora

      4. Skarbnik:                                        Iwona Kempny   

 Ponadto skład Rady Rodziców tworzą:

 • Wojciech Centarowski
 • Katarzyna Frątczak
 • Dorota Misiarz
 • Magdalena Parchańska
 • Anita Praszywka
 • Bożena Szczypka
 • Tomasz Zorychta

 

Rok szkolny 2014/2015

 

W dniu 25 września 2014 r. ukonstytuowała się Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 1 w Cieszynie w następującym składzie:

 1. Przewodniczący:                             Joanna Nowińska
 2. Z-ca przewodniczącego                  Cezary Tomiczek
 3. Członkowie komisji rewizyjnej      Aneta Czudek

                                                                  Florian Sikora

      4. Skarbnik:                                        Iwona Kempny   

Ponadto skład Rady Rodziców tworzą:

 • Magdalena Parchańska
 • Małgorzata Romejko
 • Marcin Popecki
 • Iwona Madejek
 • Gabriela Szalbot-Oriano
 • Joanna Szczepaniak
 • Agnieszka Gałuszka
 • Bogusław Dziadzia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmieniony: Sobota, 17 Wrzesień 2016 16:26